What does the colloquial word chronic mean?

Translation of "chronic" in Polish

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.
przewlekły chroniczny
toksyczność przewlekłą w kategorii
Or it is chronic been indicative of generalized anxiety disorder.
Albo jest przewlekły, co wskazuje na przeciwciała GAD.
Some snoring is fine, but if the condition is chronic is and the snores and snorts get louder every day, then take him for medical attention.
Niektóre chrapanie jest w porządku, ale jeśli stan jest przewlekły i chrapanie i parskanie się głośniejsze codziennie, a potem zabrać go do nadzorem lekarza.
Returning to normal activity prematurely will likely worsen signs and lead to long-term (chronic) Condition.
Przedwczesny powrót do normalnej aktywności prawdopodobnie pogorszyć objawy i prowadzić do długoterminowej (chroniczny) warunek.
Molested in all branches chronic unemployment and connected with new competition.
We wszystek branża dokuczam chroniczny bezrobocie i związany z ona konkurencja.
There are approximately one billion people in the world chronic malnourished or starving.
Well świecie ok. 1 miliarda ludzi jest chronicznie niedożywionych bądź głoduje.
My biggest concern, however, is Heading 4, which has been around for many years chronic is underfunded.
Jednak mój największy niepokój budzi pozycja 4, która jest od wielu lat chronicznie niedofinansowana.
SW (chronic) Safety level for chronic toxicity.
SF (chroniczna) współczynnik bezpieczeństwa dla toksyczności chronicznej.
Viani Diskus is also used for the regular treatment of symptoms of severe disease chronic obstructive airway disease (COPD).
Viani Diskus jest również stosowany do regularnego leczenia objawów ciężkiej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
At chronic stable angina pectoris, these symptoms occur during physical exertion.
W. przewlekłej, stabilnej dusznicy bolesnej objawy te występują podczas wysiłku fizycznego.
When your pain chronic there are other treatments.
Jeśli bóle są przewlekłe, istnieją inne sposoby leczenia.
Still disease. she is chronic but controllable.
Ask your doctor if there is pain chronic seems to be.
Skonsultować się z lekarzem, jeśli ból wydaje się być przewlekłe.
It is chronicbut he doesn't have his medicine.
Acne can be stubborn as well chronic be.
He always would chronic stay sick.
If they chronic tired, it may be a sign of hypothyroidism.
Jeśli są chronicznie zmęczeni, może to być objawem niedoczynność tarczycy.
Symptoms and types signs can be acute or chronic be.
Objawy i rodzaje Objawy mogą być ostre lub przewlekłe.
Many people lose health or even lose health with age chronic get sick.
Wiele osób wraz z wiekiem traci zdrowie a także zapada na przewlekłe choroby.
A bigger problem can occur in those who are allergic to the inflammation chronic can be.
Większy problem może powstać u alergików, u których objawy zapalenia mogą być chroniczne.
People with an imbalanced immune system often feel chronic tired and have low energy consumption.
Ludzie z brakiem równowagi układu odpornościowego często czują chroniczne zmęczenie i niską energię.
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 294. Exact: 294. Elapsed time: 106 ms.